تبلیغات
ترنم مهر - روش های مقابله با مشکلات ویژه ی خواندن
 
ترنم مهر
چهارشنبه 6 بهمن 1395 :: سمیه رمگی
نتیجه تصویری برای تصاویر کتابخوانی


روش های مقابله با مشکلات ویژه ی خواندن

 


روش های مقابله با مشکلات ویژه ی خواندن

 

وارونه  سازی

 

وارونه سازی تمایل به معکوس کردن حروف و واژه هایی است که فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارند .پ به جای ث ،دور به جای رود ،زور به جای روز ،زار به جای راز ،چپه سازی یکی دیگر از خطاهای متداول هستند .مثلاً م به جای ما

وارونه سازی در خوانندگان مبتدی بسیار متداول است .در مراحل آغازین خواندن چنین خطاهایی صرفاً نشانه ی بی تجربگی در حروف وواژه هاست .عموماً با کسب تجربه ومهارت در خواندن  وارونه سازی ناپدید نمی شود .بنابراین معلم باید تشخیص دهد که وارونه سازی کودک موقتی است وجنبه ای تحولی دارد .(درچنین مواردی باید آن را نادیده گرفت )یا اینکه به علت ناتوانی ای است که مانع فرایند خواندن می شود ونیاز به درمان خاص دارد .درزیر روش های ترمیمی ارائه می شود .

1-هربار بر یک حرف متمرکز شوید .به طور مثال ،با حرف ب آغاز کنید ،نمودار بزرگی درست کنید وبا کاربرد ((واژه یادآور))نظیر بادام آن را آموزش دهید .

2- برای اینکه دانش آموز واژه یا حرفی را اشتباه نگیرد آن را روی کارتی بزرگ یا روی تخته سیاه بنویسید یا شکل حروف را برجسته درست کنید واز دانش آموز بخواهید آن را با انگشت لمس وردگیری کند تا به تقویت حرکتی او نیز بیانجامد .

3- زیر حرف اول کلمه ای که ممکن است دانش آموز را سردرگم کند خط بکشید یا حرف اول آن را رنگی بنویسید .

4- برای تقویت تلفظ کلمه ای که ممکن است دانش آموز را سردرگم کند به آموزش آواها بپردازید.

5- کلمه ی موردنظر را بنویسید وضمن نوشتن ، آن را تلفظ کنید .

6-از تدابیر یاد یار استفاده کنید .به طور مثال به کودک بگویید برای نوشتن ((ب))اول فقط به نصف اول ((ب))آخر نیاز داریم و نصف دوم ((ب))آخر را هر وقت ((ب))آخر آمد به نصف اول آن می چسبانیم .

 

 

 

 

 

حرکت انگشت وزیر لب خواندن

حرکت دادن انگشت زیر خطوط متن وزیر لب خواندن از رفتارهای طبیعی در مراحل اولیه خواندن است حتی خوانندگان بزرگسال ماهر هم وقتی به متن دشواری بر می خورند دوباره به این عادت خود بر می گردند .زیرا این کار به درک  مطالب دشوار کمک می کند .برخی از دانش آموزان ممکن است برای فهم آنچه می خوانند نیاز به این نوع کمک داشته باشند .

به هر حال ،حرکت دادن دست زیر خطوط متن وزیرلب خواندن  که خود از موانع روان خوانی هستند باید زمانی که دیگر به آن نیازی نیست مهارشوند .در غیر این صورت هردوی این عادت ها منتهی به کلمه به کلمه خواندن وآوازهای زائد وگفتار ناملفوظ می شود.این دو عادت مانع خواندن سریع ودر نتیجه باعث کاهش درک می شوند .در چنین مواردی باید از رویکردهای ترمیمی زیر سود جست .

1-مطالب انتخابی نباید خیلی دشوار باشد زیرا دانش آموز را تحت فشار قرار می دهد واورا وادار به استفاده از این عادات می کند.

2- حرکت زیاد دست زیر خطوط متن ممکن است علامت مشکلات دیداری باشد .درچنین مواردی شاید بهتر باشد دانش آموز به چشم پزشک مراجعه کند .

3- دانش آموزان نسبت به عادت هایشان آگاهی پیداکنند وبفهمند که این عادت چگونه مانع پیشرفت خواندن می شود .

4- برای حذف حرکات دست در نخستین مرحله می توان از چوب خط سود جست وآن را جایگزین انگشت کرد وبعد چوب خط را نیز حذف نمود .اگر چوب خط در بالای سطر قرار داده شود خواننده می تواند با سرعتی که برایشان امکان دارد بخواند وچوب خط مانع سرعت ودید او نمی شود .

5- گاه شاید لازم باشد به دانش آموزان یادآوری کنیم که دارند لب هایشان را حرکت می دهند البته با افزایش سرعت خواندن جنبش لب ها نیز حذف می شود .

غیر روان خواندن شفاهی

خوانندگان ضعیف اغلب غیر روان ، همراه با مکث وبسیار با تردید می خوانند.پژوهش ها نشان

 می دهد که معلم ها معمولاًجریان خواندن خوانندگان ضعیف را بیشتر از جریان خواندن خوانندگان خوب قطع می کنند وبدین ترتیب تقویت وتمرین خوانندگان ضعیف کمتر می شود وجلو روان خوانی شفاهی باز هم بیشتر گرفته می شود .(آلینگتون،1983)

دانش آموزان برای کسب مهارت در خواندن شفاهی نیاز به تمرین بیشتری دارند .با اطمینان دادن به دانش آموزان در این مورد که مطالب خیلی دشوار نیست وبا ترغیب آن ها در وهله ی نخست به  صامت خوانی ونیز یادآوری این نکته که جریان خواندنشان قطع نخواهد شد ،می توان به

روان خوانی دانش آموز کمک کرد.

ناتوانی در صامت خوانی

هدفمند ترین خواندن بزرگسال صامت خوانی است .بنابراین ، در آموزش ترمیمی باید فرصت هایی در اختیار دانش آموز قرار بگیرد که به صامت خوانی بپردازد .

صامت خوانی آنقدر مهم است که تاکید می شود حتی قبل از خواندن شفاهی باید به آن پرداخته شود .برای صامت خوانی باید در دانش آموزان ایجاد انگیزه کرد .به طور مثال می توان بر اطلاعاتی که دانش آموز باید درمتن کتاب پیدا کند تاکید کرد وبا طرح پرسش ها وبحث هایی صامت خوانی را پیگیری کرد تا دانش آموزان صامت خوانی را فعالیتی معنی دار بدانند .می توان به تدریج بر میزان صامت خوانی دانش آموزان افزود .

توصیه هایی برای تقویت خواندن

1-  آموزش خواندن را از زمانی آغاز کنید که فراگیران شما به خوبی قادر باشند ٰ هر کلمه راکه      می شنوند ٰدرست تلفظ کنند و معنی ومفهوم آن را بدانند.

2- با تمرین وتکرار دانش آموزان راعادت دهید که درهنگام خواندن ٰشکل کلی کلمه را بخوانند وچشم آن ها روی اجزای کلمه مکث نکنند .

3-به فراگیران عادت دهیدکه درهنگام خواندن ٰدایره ی دیدخودراروی کلمه ها ی بعدی آن جمله نیز گسترش دهند تا ارتباط کلمه ها ی یک عبارت با مکث های نابجا قطع نشود .

4-به فراگیران یاددهید که درهنگام خواندن ٰبا توجه به معنی جمله و نشانه های نقطه گذاری ٰآهنگی مناسب به کلام خود بدهند.آنان باید بدانند که تکیه  ی صدا باید روی کدام کلمه یا کدام صدا درکلمه باشد؛ درکجا باید مکث کنند ؛ باید بتوانند حالت های تعجب وشادی ٰطلبٰخشمٰخبرٰسوال و... راباآهنگ صدا مجسم وبیان کنند.

5-دانش آموزان باید عادت کنند کلمه هایی راکه خوانده اند ٰبدون اعراب نیز بخوانند ودرست تلفظ کنند.

6-خواندن رابه صورت عادت در دانش آموزان در آوریم.

 

 نتیجه گیری

حرفه معلم ابتدایی باید دارای پویایی باشد. معلم باید از خود ابتکار عمل داشته باشد تا بتواند به محیط آموزشی روح بخشد.
دانش‌آموز دوره ابتدایی از محیطی خشک و رسمی و معلمی عصبی، پرخاشگر و غریبه و از مطالب درسی سنگین وحشت‌زده می‌شود و در او تنفر به وجود می‌آید.
معلم باید با تک‌تک دانش‌آموزان خود رابطه‌ای عاطفی و دوستانه ایجاد کند تا بتواند به مشکلات و مسائل عمیق درونی آنها راه پیدا کرده و با آنها آشنا شود.
یکی دیگر از مواردی که معلم باید در روش کاری خود حتماً به کار گیرد، کاربرد درست و به جای تشویق دانش‌آموز است. اصولاً یادگیری همراه با سختی و مشکلات فراوان است. اگر معلم بتواند تشویق را به موقع چاشنی آموزش نماید، مطمئناً نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد. برای استفاده به موقع از تشویق، معلم نیاز به تفکر و شناخت روحیات دانش‌آموزان، زمان استفاده آن و شرایط محیطی دارد.
اگر معلم دوره ابتدایی بتواند درحالی که محتویات دروس تعیین شده را تدریس می‌کند، همان مطالب را به صورت نمایشی، داستان، گردش علمی و به‌طور کلی استفاده به موقع از وسایل کمک آموزشی هنگام تدریس بیان کند، مطمئناً دانش‌آموزان با شور و هیجان بیشتر و میل و رغبت خاصی به درس توجه خواهند داشت و کشش و گیرایی آنها مسلماً صدبرابر خواهد شد.
البته نقش معلم به تنهایی به تمامی مسائل و مشکلات دوره آموزشی پاسخ نمی‌دهد و درصد بسیار زیادی به برنامه‌های آموزش و پرورش بستگی دارد. از جمله این وظایف را می‌توان انتخاب مطالب درسی، حجم و محتوای مطالب درسی، طراحی و ساخت مدارس ابتدایی بر مبنای اصول فنی، مهندسی و معماری که بتواند در دانش‌آموز کشش و گیرایی ایجادکند، ابعاد کلاس، رنگ کلاس، نور، تجهیزات، وسایل تکنولوژی و آموزشی، برنامه‌های خارج از مدرسه (اردوهای تربیتی، آموزشی و تفریحی)، نمایش فیلم و اسلاید، عکس، نصب پوسترهای مناسب، جمع‌آوری مطالب از مطبوعات، ایجاد فضای سبز و باطراوت در محیط مدرسه، انتخاب مستخدمان آموزش دیده که بتوانند مسائل دانش‌آموزان را درک کنند، برگزاری مسابقات میان دانش‌آموزان و اهدا جوائز در حضور اولیای آنها که خود می‌تواند تأثیر بسزایی در امر آموزش و پرورش داشته و نوآوری و خلاقیت خاصی به دانش‌آموزان ببخشد و... نام برد.

 

 

 

منابع و ماخذ:

1ـ پارسا،محمد، روان‌شناسی تربیتی،جلداول بهار1374، انتشارات سخن .
2ـ اردونز، ویکتور (1998). یادگیری برای دانستن، فقیهی قزوینی مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
3ـ روف، علی، نفیسی. عبدالحسین. فقیهی قزوینی، فاطمه، مهرمحمدی، محمود. کدیور، پروین (1378). مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
4ـ نظری‌نژاد، محمدحسین. (1372). مترجم، آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. چاپ دهم انتشارات آستان قدس رضوی.
5ـ لوی،‌ ارپیه، مبانی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، ترجمه: فریده مشایخ، چاپ سوم، انتشارات آموزش و پرورش، تهران، 1368.

6- لرنر ،ژانت دبلیو،1997،ناتوانی های یادگیری :نظریه ها ،تشخیص وراهبردهای تدریس ،

ترجمه ی عصمت دانش ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،مرکز چاپ وانتشارات ،1384

 نویسنده :ناصر احمدیان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 تیر 1396 06:46 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتون زیباست!
موفق باشید
چهارشنبه 10 خرداد 1396 11:33 ب.ظ
بسیار عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
موفق باشید
جمعه 11 فروردین 1396 05:12 ب.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : سمیه رمگی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :